Polityka prywatności

Definicje:

 1. Administrator Danych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,
 3. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów,
 4. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „ RODO”).

Administrator Danych Osobowych:

VINCI Immobilier Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000682823 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5213785217, REGON: 36755339300000

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka dotyczy Danych osobowych przetwarzanych w VINCI Immobilier Polska Sp. z o.o., niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
 2. Państwa Dane osobowe otrzymujemy:
  1. poprzez skorzystanie z udostępnionego na naszej stronie formularza kontaktowego,
  2. pocztą elektroniczną,
  3. telefonicznie, celem nawiązania kontaktu z VINCI Immobilier Polska sp. z o.o.,
  4. podczas zawarcia ze spółką odpowiedniej umowy,
  5. dzięki wyrażeniu zgody na kontakt elektroniczny w celach marketingowych.
 3. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.

II. Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz okres przechowywania danych osobowych

 1. W przypadku zapytania złożonego za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej lub za pomocą wiadomości e-mail, dane będą przetwarzane w celach:
  1. odpowiedzi na zadane pytanie, rozpatrzenia oraz realizacji zgłoszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest zapewnienie rzetelnej informacji dla kontaktujących się z nami osób oraz przekierowanie sprawy do odpowiedniego działu w naszej firmie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. udokumentowania zrealizowanej sprawy dla celów dowodowych, w związku z obroną przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  Dane będą przechowywane przez okres 1 roku, a niektórych przypadkach do czasu przedawnienia roszczeń tj. przez 6 lat.

 2. W związku z pozostawieniem danych do zawarcia umowy rezerwacyjnej lub deweloperskiej, dane będą przetwarzane w celach:
  1. podpisania i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. prowadzenia dokumentacji księgowo-rachunkowej i podatkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. prowadzenia ewentualnych sporów i dochodzenia roszczeń z tytułu podpisanej umowy oraz prowadzeniem dochodzeń o nadużycia – co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. realizacji czynności wynikających z rękojmi z tytułu należytego wykonania umowy deweloperskiej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest przepis prawa, tj. ustawa Kodeks Cywilny. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat,
  6. udostępnienia danych do współpracujących z nami doradców kredytowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby,
  7. udostępnianie danych kontaktowych projektantom i podwykonawcom w celu ustalenia zmian lokatorskich na etapie wykończenia lokalu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność udostępnienia danych w celu realizacji umowy z nabywcą lokalu,
  8. windykacji należności wynikających z podpisanej umowy. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest dochodzenie roszczeń finansowych w związku z umową. Dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku prowadzonej sprawy sądowej do czasu zakończenia postępowania.

  Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz dodatkowo do czasu przedawnienia roszczeń w związku z podpisaną umową. W przypadku ewentualnego sporu sądowego dane osobowe będą przechowywane co najmniej do ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie.

 3. Cele marketingowe:

  W związku z pozostawieniem nam danych osobowych, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego. Dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia nam sprzeciwu.

  W przypadku wyrażenia przez osobę chęci otrzymywania informacji o naszych inwestycjach oraz usługach drogą elektroniczną lub telefoniczną, za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz tzw. automatycznych systemów wywołujących, będziemy przesyłać informacje dotyczące naszej oferty, mailem lub poprzez kontakt telefoniczny z naszym konsultantem, w zależności od udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a na formularzu lub pozostawienie nam do tego celu adresu e-mail lub numeru telefonu.

  W niektórych przypadkach będzie możliwe pozostawienie danych kontaktowych wyłącznie w celu otrzymywania informacji dotyczących konkretnej inwestycji budowlanej. W takim przypadku na formularzu będzie precyzyjnie określone, czego dotyczą zgody.

  W przypadku, gdy skontaktujesz się z nami telefonicznie w celu uzyskania informacji na temat oferty, Twój numer telefonu zapiszemy w bazie w celu przekazania w przyszłości dalszych informacji dotyczących zapytania. W takiej sytuacji zapytamy Cię, czy wyrażasz na to zgodę.

  Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody.

 4. W związku ze współpracą z kontrahentami i dostawcami, przetwarzamy dane przedstawicieli podmiotów oraz pracowników wyznaczonych do współpracy, w celach
  1. negocjowania i realizacji umowy, co jest podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku osób reprezentujących podmiot. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów dot. rachunkowości,
  2. negocjowania kontraktów,
  3. dowodowych w związku roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 5. Monitoring video na terenie biura oraz budowy w celu bezpieczeństwa osób przebywających na terenie oraz mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych. Dane będą przetwarzane przez okres 1 miesiąca, a w przypadku prowadzonego postępowania sądowego, do czasu zakończenia postępowania.

III. Odbiorcy danych:

 1. upoważnieni do przetwarzania danych pracownicy i współpracownicy Administratora danych,
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych, m.in. w zakresie usług IT, windykacji należności, usług doradczych, usług marketingowych, usług zarządzania i administracji nieruchomością,
 3. w przypadku decyzji o zawarciu umowy deweloperskiej dane będą również udostępnione kancelarii notarialnej w celu przygotowania umowy,
 4. doradcy kredytowi w związku z zawieranymi umowami kredytowymi,
 5. banki prowadzące mieszkaniowe rachunki powiernicze, w związku z prowadzonym rachunkiem.

IV. Zasady gromadzenia danych osobowych

Podanie danych w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.

V. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

 1. prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
 2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
 3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawa do przeniesienia danych osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (przez komputer), a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko danych dostarczonych Administratorowi przez podmiot danych, które są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy i mają postać elektroniczną,
 5. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,
 6. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Administratora w ramach realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO),
 7. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach związanych z marketingiem bezpośrednim (zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VI. Zarządzanie bezpieczeństwem

 1. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
  1. w każdym wypadku, gdy występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych,
  2. dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty,
  3. dane osobowe zbierane są w konkretnych i wyraźnych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  4. dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych,
  5. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
  6. czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu niezbędnego do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane, bądź usuwane,
  7. wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO, w zależności od źródła pozyskania danych.
 2. Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 3. VINCI Immobilier Polska sp. z o.o. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby podczas przetwarzania danych osobowych zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 4. VINCI Immobilier Polska sp. z o.o. podejmuje niezbędne działania, by jej pracownicy oraz osoby współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.

VII. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.
 3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.
 4. Administrator, zgodnie z art. 33 ust. 5 RODO, dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych.

VIII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

IX. Cookies i Google Analytics

 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki, są one zapisywane na dysku urządzenia użytkownika końcowego w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować np. do swojej poczty. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej, może jednak spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.
 2. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:
  1. sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika,
  2. trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.
 3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
 4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z VINCI Immobilier Polska sp. z o.o.) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
 5. Użytkownicy mogą samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownicy mogą samodzielnie też usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
 6. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.
 7. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.
 8. Witryna może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji i nadejścia zapytania, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Aplikacją. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.
 9. Witryna korzysta z narzędzi Google Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania narzędzi Google Analytics znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html . Aby dać użytkownikom korzystającym z naszej strony więcej możliwości wyboru sposobu, w jaki wykorzystywane są ich dane zbierane za pomocą narzędzi Google Analytics, Google opracował dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek komunikuje się z protokołem Google Analytics JavaScript (ga.js), aby przekazać informacje, że dane o odwiedzinach witryny nie powinny zostać przesłane do Google Analytics. Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics nie blokuje przesyłu danych do samej strony internetowej lub innych sieciowych usług analitycznych.

X. Korespondencja

Możesz się z nami skontaktować poprzez:

 • drogę tradycyjną – listownie na adres: Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
 • e-mail – [email protected]
 • numer telefonu 22 202 60 02

Obowiązuje od 7 stycznia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2024 r.

Zostaw nam swój numer, oddzwonimy !Skontaktuj się z biurem sprzedaży

Warszawa

ul. Krochmalna 44, 00-864 Warszawa
(Wymagane wcześniejsze umówienie wizyty)

ul. Przy Parku 24, 02-384 Warszawa

Poznań

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

Kliknij tutaj, aby przejść do formularza kontaktowego